เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน