สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2520 แต่ก่อนที่จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด นั้น ดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ. 2520 ได้มีกลุ่มอาจารย์ข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในรูปของการจัดตั้งวงแชร์ มีสมาชิกประมาณ 30 คน ซึ่งขณะนั้นมี รศ.ดร.สมจิต ยอดเศรณี อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เป็นหัวหน้า ต่อมา ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ได้ขอร้องสมาชิกวงแชร์เหล่านี้รวมกันตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขึ้น โดยมี ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี เป็นประธานสหกรณ์คนแรกและได้รับใบทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ดังกล่าว ข้างต้น
เดิมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด มีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์ และมีการย้ายที่ทำการรวม 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2527 ได้ย้ายที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด มาที่อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 ได้สร้างที่ทำการของตนเองที่บริเวณอาคารโรงรถของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และได้ย้ายที่ทำงานมาที่อาคารที่ตนเองสร้าง

ครั้งที่ 3 ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารศูนย์อาหารและบริการชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เช่าสถานที่ปรับปรุงเป็นที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด


ครั้งที่ 4 สหกรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง ที่บริเวณสวนมะขาม ข้างปั๊มน้ำมันภายใน ซึ่งได้ย้ายที่ทำการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงปัจจุบัน

 
  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจ ในข้อต่อไปนี้
   1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
   2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
   3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
   4. จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
   5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
   6. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
   7. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
   8. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารเงิน
   9. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
   10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือสหกรณ์อื่น
   11. ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
   12. ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
   13. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอบ กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนอง หรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สิน
   14. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือ ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
   15. ฝาก หรือลงทุนตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
   16. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
   17. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
   18. ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์