กรรมการอำนวยการ
 
กรรมการฝ่ายเงินกู้
 
กรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์