สวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิกพึงจะได้รับ

 

 


 


1.   ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร

หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการ เกี่ยวกับศพผู้เสียชีวิต


กรณีสมาชิกเสียชีวิต

เป็นสมาชิก ก่อน 1 มี.ค. 57

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 เป็นต้นไป

อายุการเป็นสมาชิก

รับสวัสดิการ

อายุการเป็นสมาชิก

รับสวัสดิการ

ไม่เกิน 5ปี

20,000.00

 อายุไม่เกิน 5 ปี 

อายุการเป็นสมาชิก (ปี) คูณ 4,000 บ.
แต่ไม่เกิน
20,000 บ.

เกินกว่า 5 - 10ปี

30,000.00

เกินกว่า 5 ปี - 10ปี

30,000.00

เกินกว่า 10  15ปี

40,000.00

เกินกว่า 10 ปี - 15ปี

40,000.00

เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป

50,000.00

เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป

50,000.00

กรณีคู่สมรสเสียชีวิต

เป็นสมาชิก ก่อน 1 มี.ค. 57

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 เป็นต้นไป

 

อายุการเป็นสมาชิก

รับสวัสดิการ

อายุการเป็นสมาชิก

รับสวัสดิการ

 

ไม่เกิน 5 ปี

10,000.00

6  เดือน - 5 ปี

2,500.00

 

เกินกว่า 5 ปี - 10ปี

15,000.00

5 ปี -10 ปี

3,750.00

 

เกินกว่า 10 ปี - 15ปี

20,000.00

10 ปี -15 ปี

5,250.00

 

เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป

25,000.00

15 ปี ขึ้นไป

6,250.00

 

กรณีบิดา ,มารดา, บุตรเสียชีวิต

เป็นสมาชิก ก่อน 1 ม.ค. 55

เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ม.ค.55

อายุการเป็นสมาชิก

รับสวัสดิการ

อายุการเป็นสมาชิก

รับสวัสดิการ

ไม่เกิน 5 ปี

5,000.00

6  เดือน - 5 ปี

2,500.00

เกินกว่า 5 ปี - 10ปี

7,500.00

5 ปี -10 ปี

3,750.00

เกินกว่า 10 ปี - 15ปี

10,000.00

10 ปี -15 ปี

5,250.00

เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป

12,500.00

15 ปี ขึ้นไป

6,250.00

การนับอายุสมาชิก 6 เดือน ขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี

หมายเหตุ :

 • สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐ
  พนักงานเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
 • การจ่ายสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับสวัสดิการกึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทุกกรณี
 • การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็นปี 1 ปี
  โดยให้ผู้โอนประโยชน์ติดต่อภายใน 120 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม

2. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต

      หลักเกณฑ์การเงินทุนสวัสดิการ

 1.  จ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาท
 2.  ในกรณีสมาชิกที่เสียชีวิตมีหนี้ผูกพันกับสหกรณ์ ให้สหกรณ์หักหนี้สินให้หมดสิ้นก่อนจึงจ่ายเงินส่วนที่เหลือ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาท
 3. ให้ทายาทติดต่อรับภายใน 120 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม

รายการ

เป็นสมาชิกก่อน
 วันที่ 1 ม.ค.55

เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55

การนับอายุสมาชิก

นับอายุการเป็นสมาชิกครั้งหลังสุด ซึ่งสมาชิกได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกัน โดยให้นับเวลาเป็นปี เศษของปีไม่ถึง 6 เดือนให้ตัดทิ้ง 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี

จ่ายเงินทุนสวัสดิการ ตาม อายุการเป็นสมาชิก (ปี)

ปีละ 8,000 บาท
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 1. เป็นสมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายปีละ 2,000 บาท
 2. เป็นสมาชิก 1 ปี ถึง 5 ปี จ่ายปีละ 3,000 บาท
 3. เป็นสมาชิก 5 ปี ถึง 10 ปี จ่ายปีละ 4,000 บาท
 4. เป็นสมาชิก 10 ปี ถึง 15 ปี จ่ายปีละ 5,000 บาท
 5. เป็นสมาชิก 15 ปี ถึง 20 ปี จ่ายปีละ 6,000 บาท
 6. เป็นสมาชิก 20 ปี ถึง 25 ปี จ่ายปีละ 7,000 บาท
 7. เป็นสมาชิก 25 ปี ขึ้นไป จ่ายปีละ 8,000 บาท
  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

3. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

วิธีการคำนวณ  =   อายุการเป็นสมาชิก(ปี)  x 700 บาท

สมาชิกที่สมัครสมาชิกก่อนวันที่ 25 ก.ค. 2557

 1. ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
 2. จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 3. จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกการจากเป็นสมาชิกและเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้ว
  ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 4. จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
    และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี 

สมาชิกที่สมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2557  - ถึงปัจจุบัน

 1. ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
 2. จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 3. จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกการจากเป็นสมาชิกและเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้ว
  ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 4. จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
    และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ปี

หมายเหตุ :

 • การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี เศษของปีนับเป็น 1 ปี 
 • เงินสวัสดิการบำเหน็จจะจ่ายให้สิ้นสุดเป็นปีๆ เมื่อครบปีแล้วสมาชิกยังไม่มารับ สหกรณ์จะนำเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
 • สมาชิกมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
 • สมาชิกที่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ ต้องนำเงินสวัสดิการบำเหน็จชำระหนี้เงินกู้ก่อน แล้วจ่ายเงินส่วนเหลือให้กับสมาชิก “ยกเว้นสมาชิกที่มีหุ้นมากกว่าหนี้จะสหกรณ์จะไม่นำเงินสวัสดิการบำเหน็จไปหักชำระหนี้เงินกู้”

4. ทุนการศึกษา
         
หลักเกณฑ์
             
- เป็นบุตรของสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบประเภทที่ 1 รวมถึงบุตรบุญธรรม และ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา
            - สมาชิกสามัญคนหนึ่ง มีสิทธิรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างก็เป็นสมาชิกให้รับทุนได้เพียง 1 ทุน โดยใช้สิทธิของบิดาหรือมารดา