ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560
  ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2560
  ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2560
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2560
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2560
  ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
  ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ และข้อบังคบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การช่วยเหลือกรรมการหรืออดีตกรรมการที่ถูกฟ้องดำเนินคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ พ.ศ. 2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การประกันเงินสด และประกันชีวิตพนักงาน และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เงินกองทุนเร่งรัดหนี้สิน พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559
  ระเบียบ ว่าด้วย ที่ปรึกษา พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ.2559
  ระเบียบ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559
  ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2558
  ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินยืมเพื่อการศึกษาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสมาชิก พ.ศ. 2557
  ระเบียบ สหกรณ์ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต พ.ศ.2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2557
  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557
  ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร พ.ศ.2557