สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมสอ.มข. จำกัด วันพุธที่ 17 ก.ค. 2556
  
ออกพบปะสมาชิกและบุคคลากร วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2556
  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ณ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556
  
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2556 วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2556
  
โครงการรับมอบที่ดินโครงการเกื้อกูล เลค แอนด์ ปาร์ค วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556
  
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556
  
ประชุมหารือการพัฒนาโครงการเกื้อกูล วันอังคารที่ 26 มีนาคม 56
  
พบปะสมาชิกที่คณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 56
  
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสหกรณ์ ปี 2556
  
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ส่งมอบงาน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 8/9