มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.ครูจังหวัดอุดรธานี และ สอ.ครูจังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
  
พบปะสมาชิกที่สำนักงานอธิการบดี วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
  
ประเพณีสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
  
คณะกรรมการชุดที่ 34 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 35 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
  
ทำบุญสำนักงานใหม่ วันเสาร์ที่ 4 ม.ค. 57
  
อวยพรปีใหม่ 2557
  
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
  
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.56
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next> Page 6/8