โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ณ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด