พบปะสมาชิกที่คณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 56กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด