คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ส่งมอบงาน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด