ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด