พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วิทยาเขตหนองคาย
และศึกษาดูงานสอ.เสมาธรรมจักรอุดร วันที่ 14 ก.ค.60กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด