พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด