ออกพบปะสมาชิกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 - 29 ก.ค. 2559กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด