ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 58กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด