แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.ครูจังหวัดอุดรธานี และ สอ.ครูจังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด