คณะกรรมการชุดที่ 34 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 35 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด