การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ    
 
คำแนะนำเกี่ยวกับการให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์
 
แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้น กรณีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนสะสม พ.ศ.2549
 
ประเด็นปัญหาและแนวทางปฎิบัติ วาระการดำรงค์ตำแหน่งของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ตามพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
 
วิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ประสงค์จะผ่อนใช้คืนเงินค้างขาดทุนสะสมบางส่วน
 
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.ศ.2547
 
หลักเกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
     
     
     
     
     
     
 
 
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com