การจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์กำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบ    
 
การจัดทำงบดุลของสหกรณ์
 
การจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ
 
เรื่องให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ดำเนินการชำระบัญชี ตามคำสั่งของนายทะเบียน
     
     
     
     
     
 
 
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com