กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้    
 
กำหนดวิธีการพิจารณาแบ่งแยกทัพย์สิน ทุน ทุนสำรอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของสหกรณ์
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการถอดถอนกรรมการและการยื่นอุทธรณ์
  คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์
  คำแนะนำการยกเลิกตราประทับตามคำแนะนำธนาคารแห่งประเทศไทย
  คุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลัการและวิธีการสหกรณ์
  หลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
  อัตราเงินปันผลามหุ้นที่ชำระแล้ว ในกรณีเลิกสหกรณ์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com