ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2552    
 
ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2552
  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547
  ระเบียบว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์เกี่ยวกับการออกเสียงของผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ.2547
  ระเบียบว่าด้วยการวินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2546
  ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
  ระเบียบว่าด้วยการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียน พ.ศ.2545
  ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545
  ระเบียบว่าด้วยการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2544
  ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการสหกรณ์ กรณีความในข้อบังคับสหกรณ์ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์หรือขัดแย้งกันเอง พ.ศ.2544
  ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2543
  ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2542
  ระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542
  ระเบียบว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542
  ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542
     
     
     
     
 
 
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com