คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 38/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2560
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 15/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 37 ประจำปี 2559
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 37 ประจำปี 2559
  คำสั่งสหกรณ์ ที่ 18-2558 เรื่อง การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ หรือประชุมใหญ่วิสามัญ
  คำสั่งสหกรณ์ ที่ 22-2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
  คำสั่งสหกรณ์ ที่ 1-2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 35 ประจำปี 2557
  คำสั่งสหกรณ์ ที่ 4-2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่34 ประจำปี 2556
  คำสั่งสหกรณ์ ฯ ที่ 26-2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2556
  คำสั่งสหกรณ์ ฯ ที่ 2-2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 32 ประจำปี 2554
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 38-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกปลอมลายมือชื่อสมาชิกอื่น เพื่อกู้เงินสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 36-2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำรังวัดสอบเขตที่ดิน
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 35-2552 เรื่อง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 34-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและกำกับดูแลลูกหนี้ดำเนินคดี
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 33-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์ (โน๊ตบุ๊ค และเครื่องแอล.ซี.ดี.) ประจำปี 2552
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 32-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลือสมาชิก กรณีเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 29-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจสอบครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปี 2552
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 28-2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไปปฏิบัติหน้าที่
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 27-2552 เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 26-2552 เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทั่วไป สหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 25-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 24-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้จัดการและรองผู้จัดการ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 21-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอบเขตเนื้อที่และการพัฒนาโครงการที่ดิน
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 20-2552 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 19-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 18-2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 17-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาจ้างการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 16-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 13-2552 เรื่อง มอบอำนสจในการรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดที่ทางราชการพึงจ่ายให้สมาชิก
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 12-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจสอบครุภัณฑ์ (เครื่องกรองน้ำ) ประจำปี 2552
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 11-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 8-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 7-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 30 ประจำปี 2552