ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง วิธีการรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2560 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ (เพิ่มเติม)
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง คุณสมบัติของ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 22/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 20/2560 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 18/2560 เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2559 และกำหนดการเดินทาง
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 16/2560 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 14/2560 เรื่อง ขยายเวลายื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์
  กำหนดการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
  ประกาศฉบับที่ 13/2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจำปี 2560
  ขั้นตอนการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
  รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอนุบาล
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับประถมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับมัธยมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอาชีวศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอุดมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับประถมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับมัธยมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับอาชีวศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับอุดมศึกษา
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 12/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2560 เรื่อง งดการซื้อหุ้นเพิ่ม และเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 9/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 8/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ หรือประชุมใหญ่วิสามัญ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 27/2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 26/2559 เรื่อง แนวทางการให้สินเชื่อสมาชิกที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น
 

ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง คุณสมบัติของประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 22/2559 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 18/2559 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 16/2559 เรื่อง บริษัทตัวแทนประกันอัคคีภัยสหกรณ์
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 14/2559 เรื่อง การปิดบัญชีเงินรับฝาก
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันอัคคีภัย
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2559 เรื่อง รับสมัครบริษัทอัคคีภัย
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง รับสมัครบริษัทประกันชีวิต
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง การซื้อหุ้นสหกรณ์เพิ่ม
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ หรือประชุมใหญ่วิสามัญ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง ขยายเวลาการคัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 6/2558 เรื่อง ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2558 เรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2558
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุ - ครุภัณฑ์ไม่ใช้งานแล้ว
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 1/57 การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ หรือ ประชุมใหญ่วิสามัญ
  ประกาศฉบับที่ 18-56 เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันอัคคีภัย
  ประกาศฉบับที่ 17-56 เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  ประกาศฉบับที่ 15-56 เรื่อง รายชื่อบริษัทประกันชีวิต เพื่อทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์
  ประกาศฉบับที่ 14-56 เรื่อง รายชื่อบริษัทประกันชีวิต ที่ได้รับคัดเลือก
  ประกาศฉบับที่ 13-56 เรื่อง รับสมัครบริษัทประกันอัคคีภัย
  ประกาศฉบับที่ 12-56 เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้เงินกู้พิเศษ
  ประกาศฉบับที่ 11-56 เรื่อง การใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
  ประกาศฉบับที่ 10-56 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าครองชีพคงเหลือของสมาชิกผู้กู้เงินกับสหกรณ์
  ประกาศฉบับที่ 7-56 เรื่อง รายชื่อบริษัทประกันชีวิต เพื่อเข้าร่วมนำเสนอโครงการประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
  ประกาศฉบับที่ 6-56 เรื่องรับสมัครบริษัทประกันชีวิต เสนอราคาการทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคุ้มครอง
สินเชื่อ