สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกพึงจะได้รับ

1.   ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร
การจ่ายสวัสดิการสำหรับกลุ่มสมาชิกสามัญ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐ พนักงานเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) เกี่ยวกับศพ สมาชิกเสียชีวิต, คู่สมรสของสมาชิกที่เสียชีวิต
(สำหรับสมาชิกที่สมัครสมาชิก ตั้งแต่ ปี 2523 - 28 ก.พ. 2557

อายุการเป็นสมาชิก

สมาชิกเสียชีวิต

คู่สมรสเสียชีวิต

ไม่เกิน 5 ปี

20,000 บาท

10,000 บาท

เกินกว่า 5 - 10 ปี

30,000 บาท

15,000 บาท

เกินกว่า 10 -15 ปี

40,000 บาท

20,000 บาท

เกินกว่า 15 ปีขึ้นไป

50,000 บาท

25,000 บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับศพ สมาชิกที่เสียชีวิต
(สำหรับสมาชิกที่สมัครสมาชิก ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2557 เป็นต้นไป)

อายุการเป็นสมาชิก

สมาชิกเสียชีวิต

เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี

ได้รับตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 4,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

เกินกว่า 5 - 10 ปี

30,000 บาท

เกินกว่า 10 -15 ปี

40,000 บาท

เกินกว่า 15 ปีขึ้นไป

50,000 บาทหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ บิดา มารดา และบุตรสมาชิกที่เสียชีวิต

อายุการเป็นสมาชิก

เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 ม.ค. 55

เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55

6 เดือน – 5 ปี

   5,000 บาท

2,500 บาท

5 - 10 ปี

   7,500 บาท

3,750 บาท

10 -15 ปี

10,000 บาท

5,000 บาท

15 ปี ขึ้นไป

12,500 บาท

6,250 บาท


หมายเหตุ : การจ่ายสวัสดิการสำหรับกลุ่มสมาชิกสมทบ ลูกจ้างชั่วคราว จะได้สวัสดิการครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ และ การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็นปี 1 ปี โดยให้ผู้โอนประโยชน์ติดต่อภายใน 120 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม

2. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต

      หลักเกณฑ์การเงินทุนสวัสดิการ

  1.  จ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาท
  2.  ในกรณีสมาชิกที่เสียชีวิตมีหนี้ผูกพันกับสหกรณ์ ให้สหกรณ์หักหนี้สินให้หมดสิ้นก่อนจึงจ่ายเงินส่วนที่เหลือ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาท
  3. ให้ทายาทติดต่อรับภายใน 120 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม

รายการ

เป็นสมาชิกก่อน
 วันที่ 1 ม.ค.55

เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55

การนับอายุสมาชิก

นับอายุการเป็นสมาชิกครั้งหลังสุด ซึ่งสมาชิกได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกัน โดยให้นับเวลาเป็นปี เศษของปีไม่ถึง 6 เดือนให้ตัดทิ้ง 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี

จ่ายเงินทุนสวัสดิการ ตาม อายุการเป็นสมาชิก (ปี)

ปีละ 8,000 บาท
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

  1. เป็นสมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายปีละ 2,000 บาท
  2. เป็นสมาชิก 1 ปี ถึง 5 ปี จ่ายปีละ 3,000 บาท
  3. เป็นสมาชิก 5 ปี ถึง 10 ปี จ่ายปีละ 4,000 บาท
  4. เป็นสมาชิก 10 ปี ถึง 15 ปี จ่ายปีละ 5,000 บาท
  5. เป็นสมาชิก 15 ปี ถึง 20 ปี จ่ายปีละ 6,000 บาท
  6. เป็นสมาชิก 20 ปี ถึง 25 ปี จ่ายปีละ 7,000 บาท
  7. เป็นสมาชิก 25 ปี ขึ้นไป จ่ายปีละ 8,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

3. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 25 ก.ค. 2557
      การจ่ายเงินบำเหน็จสมาชิก จ่ายให้แก่สมาชิกดังต่อไปนี้
       -  ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
       -  จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี
       - จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกการจากเป็นสมาชิกและเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี
       -  จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2557
      การจ่ายเงินบำเหน็จสมาชิก จ่ายให้แก่สมาชิกดังต่อไปนี้
       -   ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
       -   จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี
       -   จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกการจากเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี
       -  จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี เศษของปีนับเป็น 1 ปี
วิธีการคำนวณ  =   อายุการเป็นสมาชิก (ปี)  x 700 
บาท
หมายเหตุ
   สมาชิกมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น หากสมาชิกมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ฯ ต้องนำเงินสวัสดิการบำเหน็จชำระหนี้เงินกู้ก่อน แล้วจ่ายเงินส่วนเหลือให้กับสมาชิก
“ยกเว้นสมาชิกที่มีหุ้นมากกว่าหนี้จะไม่นำเงินสวัสดิการบำเหน็จไปหักชำระหนี้เงินกู้

4. ทุนการศึกษา
         
หลักเกณฑ์
             
- เป็นบุตรของสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบประเภทที่ 1 รวมถึงบุตรบุญธรรม และ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา
            - สมาชิกสามัญคนหนึ่ง มีสิทธิรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างก็เป็นสมาชิกให้รับทุนได้เพียง 1 ทุน โดยใช้สิทธิของบิดาหรือมารดา

 


   
   
   
   
   
   
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com