ค่าหุ้น

- สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบประเภทที่ 1 จะส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ดังนี้

เงินได้รายเดือน
(บาท)

จำนวนหุ้น
(รายเดือน)

เงินได้รายเดือน
(บาท)

จำนวนหุ้น
(รายเดือน)

4,000 – 5,000

32

10,001 – 11,000

80

5,001 – 6,000

40

11,001 – 12,000

88

6,001 – 7,000

48

12,001 – 13,000

96

7,001 – 8,000

56

13,001 – 14,000

104

8,001 – 9,000

64

14,001 – 15,000

112

9,001 – 10,000

72

15,001 – ขึ้นไป

120

- สมาชิกสมทบประเภทที่ 2 ชำระค่าหุ้น ครั้งเดียว 1,000 บาท หากประสงค์จะสะสมหุ้นเพิ่มขึ้น ก็ย่อมกระทำได้

  เงินปันผล
                เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นได้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ ทั้งนี้ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจำนวน โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ อัตราเงินปันผลอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี
  เงินเฉลี่ยคืน
                สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ฯจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯ
ภายในปีบัญชีนั้น ๆ

   
   
   
   
   
   
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com