สมาชิกสหกรณ์

-  เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  ขอสมัครเป็นสมาชิก ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

  ประเภทสมาชิก
                - สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของรัฐ พนักงานงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานราชการ ฯลฯ
                - สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว
                - สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 2 ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบประเภทที่ 1
  สิทธิของสมาชิกสามัญ
                - เข้าร่วมประชุมใหญ่ ออกเสียงลงคะแนน เข้าชื่อขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ (สมาชิกสมทบประเภทที่ 1, 2 เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น)
                - สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
                - ได้รับบริการทางธุรกิจ
                - สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด
                - สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์
  หน้าที่ของสมาชิกสามัญ
                - ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ์
                - เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
                - ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
                - สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
                - ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
                - สมาชิกทุกประเภท จะชำระค่าธรรมเนียม ท่านละ 300 บาท

   
   
   
   
   
   
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com