หลักและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

ความหมายของสหกรณ์
                สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย
                “สหกรณ์” ตามความหมายในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

  ค่านิยม
                สหกรณ์ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานค่านิยม การพึ่งพาและรับผิดชอบต่อตนเอง เน้นความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่นตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์

  วิธีการสหกรณ์
                วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักการสหกรณ์มาสู่ทางปฏิบัติ เพื่อนำความผาสุกมาสู่มวลสมาชิกและมวลมนุษยชาติ ซึ่งทางปฏิบัติของสหกรณ์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเกี่ยวข้องในแนวนโยบายและการออกกฎหมายแห่งรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และมีผลโดยตรงต่อการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินการบริหารจัดการ การยุบเลิกสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์และอื่น ๆ
                ในทางปฏิบัติที่จะทำให้การสหกรณ์เป็นไปตามหลักการหรืออุดมการณ์สหกรณ์ จึงต้องแสวงหาวิธีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ เช่น องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสหกรณ์ การรณรงค์ในวันสหกรณ์สากล การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย เป็นต้น

  หลักการสหกรณ์           
                หลักการสหกรณ์ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่จะนำไปสู่การรอดพ้นจากความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจและความทัดเทียมทางสังคม มุ่งเทิดทูนสิทธิมนุษยชน และสิทธิโดยธรรมชาติ
                หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางสำหรับสหกรณ์ทั้งหลาย ในการนำค่านิยมของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
                หลักการที่ 1            การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
                หลักการที่ 2            การควบคุมสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
                หลักการที่ 3            การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
                หลักการที่ 4            การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
                หลักการที่ 5            การศึกษา การฝึกอบรมและข่าวสาร
                หลักการที่ 6            การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
                หลักการที่ 7            ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

   
   
   
   
   
   
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com