ข้อบังคับ สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
  ข้อบังคับ สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
  ข้อบังคับ สหกรณ์ พ.ศ.2556