เงินฝากออมทรัพย์
อัตราร้อยละ 1.50 บาท/ปี
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราร้อยละ 2.50 บาท/ปี
 
เงินฝากประจำ 6 เดือน อัตราร้อยละ 2.25 บาท/ปี
 
เงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราร้อยละ 2.75 บาท/ปี
 
เงินฝากประจำ 24 เดือน อัตราร้อยละ 3.25 บาท/ปี
 
เงินฝากทวีสิน อัตราร้อยละ 3.00 บาท/ปี
       
 
เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ, เงินกู้พิเศษ            อัตราร้อยละ 6.25 บาท/ปี
 
เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย   อัตราร้อยละ 5.00 บาท/ปี
 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการรังวัดสอบเขตที่ดิน อัตราร้อยละ 2.75 บาท/ปี
 
เงินกู้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก อัตราร้อยละ 4.00 บาท/ปี