**** 
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ หรือประชุมใหญ่วิสามัญ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง ขยายเวลาการคัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
 

เดือน มกราคม 2559

  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 6/2558 เรื่อง ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
 

 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.59
      
 
อวยพรปีใหม่ 2559
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์