**เรียนเชิญสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60 ก่อนเวลา 15.00 น.ประกาศผล 1 ธ.ค.60 นี้ค่ะ** 
 

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม
วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2560
  การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
 

 
เชิญชวนสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับของรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60
      
 
พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์