** ** 
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม
วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2560
  การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
 

 
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
      
 
ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์