**เรียนสมาชิก สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.- 17 พ.ค. 61 เวลา 8.30 - 16.30 น. ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สอ.มข.จำกัด ** 
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
  แจ้งกำหนดการยื่นบันทึกข้อความเพื่อเสนอคณะกรรมการเงินกู้ เดือน เมษายน
และพฤษภาคม 61
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
  แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
     
 

 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วันที่ 9 มี.ค. 61
      
 
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์