**เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ตั้งแต่ 8.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ** 
 

ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2560

  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 37 ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ หรือประชุมใหญ่วิสามัญ
 

ประจำวันที่ 16- 31 มกราคม 2560

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร
 

หนังสือเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 26/2559 เรื่อง แนวทางการให้สินเชื่อสมาชิกที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น
 

ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 
อวยพรปีใหม่ 2560
      
 
สหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกส่งแบบตอบรับหนังยืนยันยอดหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น 1-30 พ.ย.59 เพื่อลุ้นรับรางวัล
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์