*เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น* 
  การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ขอเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง คุณสมบัติของ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 

 
อวยพรปีใหม่ 2561
      
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์