**** 
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง คุณสมบัติของ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 47/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์
  ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี จากหนังสือตอบรับยืนย้นยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนห้น ประจำปี 2560
  ใบแจ้งหรือเปลี่ยนจุดรับเงินโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

  ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 22/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
  การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
 

 
เชิญชวนสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับของรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60
      
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์