**** 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 16/2560 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2560
 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2560 เรื่อง งดการซื้อหุ้นเพิ่ม และเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดและ สอ.ครูลำพูน จำกัด
วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 60
      
 
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์