**** 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
  ข้อบังคับ สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
  กำหนดการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
  ประกาศฉบับที่ 3/2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจำปี 2561
    ขั้นตอนการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอนุบาล
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับประถมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับมัธยมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอาชีวศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอุดมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับประถมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับมัธยมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับอาชีวศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับอุดมศึกษา
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 27/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
  แจ้งกำหนดการยื่นบันทึกข้อความเพื่อเสนอคณะกรรมการเงินกู้ เดือน เมษายน
และพฤษภาคม 61
     
 

 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วันที่ 9 มี.ค. 61
      
 
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์