**สมาชิกที่ประสงค์แจ้งเปลี่ยนจุดรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 26 ธ.ค. 57 **


 
  คำสั่งสหกรณ์ ที่ 22-2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558 ฉบับที่ 1/57 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2558
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2557
  ใบแจ้งหรือเปลี่ยนจุดรับเงินโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 

เดือน พฤศจิกายน 2557

     
     
     
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
      
 
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ และโรงครัว วัดทรงศิลา จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 27 ก.ย. 2557
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์