**เรียนสมาชิกสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โปรดติดต่อสหกรณ์เพื่อขอรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป**


 
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2557
  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557
 

เดือน สิงหาคม 2557

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     
     
     
 

 
ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 2 ก.ย. 2557
      
 
ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 26 - 27 ก.ค. 2557
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์