ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 18/2558 รายชื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2559
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2558 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2559
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 16/2558 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2559
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 15/2558 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2559
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง งดการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่กู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยและขาดการต่ออายุกรมธรรม์อัคคีภัย
  ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2558
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2558 เรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
 

 
ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558
      
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์