**ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน สมัครเป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558 ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 พ.ย. 57 ในเวลาราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จำกัด**


 
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินยืมเพื่อการศึกษาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การช่วยเหลือกรรมการหรืออดีตกรรมการที่ถูกฟ้องดำเนินคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสมาชิก พ.ศ. 2557
  ระเบียบ สหกรณ์ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต พ.ศ.2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 13/2557 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ห้องน้ำ และลานจอดรถยนต์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
 

เดือน ตุลาคม 2557

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2557
     
     
     
 

 
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ และโรงครัว วัดทรงศิลา จ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 27 ก.ย. 2557
      
 
ออกพบปะสมาชิกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 - 19 ก.ย. 2557
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์