**เรียนสมาชิกทุกท่าน สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.- 27 พ.ค. 59 เวลา 8.30 - 16.30 น. ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สอ.มข.จำกัด ** 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 8/2559 เรื่อง เลื่อนลำดับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สายลูกจ้างประจำ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2559 เรื่อง รับสมัครบริษัทอัคคีภัย
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง รับสมัครบริษัทประกันชีวิต
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง การซื้อหุ้นสหกรณ์เพิ่ม
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
  ระเบียบ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง แจ้งความเรียกประกวดราคา
 

เดือน กุมภาพันธ์ 2559

 

 
ทำบุญวันครบรอบ 39 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 59
      
 
ประเพณีสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์