**เรียนสมาชิกทุกท่าน โปรดส่งหนังสือตอบยืนยันยอดเงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและยอดลูกหนี้ มายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาต่อไป ** 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 18/2559 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 16/2559 เรื่อง บริษัทตัวแทนประกันอัคคีภัยสหกรณ์
 

ประจำวันที่ 1 -15 ตุลาคม 2559

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 14/2559 เรื่อง การปิดบัญชีเงินรับฝาก
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทประกันอัคคีภัย
 

 
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร
เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 -21 ส.ค. 2559
      
 
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์