** รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงิน ตั้งแต่ 2ต.ค. - 26 ธ.ค.61 ณ สำนักงานสหกรณ์ วันและเวลาราชการ **
 
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2561 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงิน
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
 

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561

  โปรดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินกับสหกรณ์
     
 

 
ทอดผ้าป่าวัดทุ่งศรีสองเมือง ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันที่ 29-30 ก.ย.61
      
 
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.61
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์