**เรียนสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เข้าร่วมงานมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสหกรณ์ วันพุธ์ที่ 16 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มข.** 
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม
วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2560
  การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
 

 
ทอดผ้าป่า วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม
บ้านหนองก้านเหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60
      
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์มข.
อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 22-23 ก.ค. 60
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์