** 
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
     
 

 
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
      
 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์