**เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ทอดผ้าป่าสามัคคีและไหว้พระธาตุ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร วันที่ 15-16 ก.ย.61 ค่าใช้จ่าย 300.-/คน ลงชื่อและชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้- 13 ก.ย.61 ณ สำนักงานสหกรณ์ ** 
  โปรดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินกับสหกรณ์
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ.2561
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2561
  ข้อบังคับ สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 27/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
     
 

 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วันที่ 9 มี.ค. 61
      
 
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์