**เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ด้วยในปีนี้ สหกรณ์ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภาครัฐ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชี หากตรวจสอบและรับรองงบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สอ.จะแจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ให้ทราบทั่วกัน**


 
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558 ฉบับที่ 3/57 เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
 

เดือน ธันวาคม 2557

  คำสั่งสหกรณ์ ที่ 22-2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
  ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2558 ฉบับที่ 1/57 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2558
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2557
  ใบแจ้งหรือเปลี่ยนจุดรับเงินโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
     
     
     
 

 
มอบกระเช้าปีใหม่ผู้บริหาร
      
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค.57
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์