**เรียน สมาชิกสหกรณ์ ด้วยในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์จัดอบรมสัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป จึงหยุดให้บริการ 1 วันค่ะ ** 
  กำหนดการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
  ประกาศฉบับที่ 3/2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจำปี 2561
    ขั้นตอนการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอนุบาล
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับประถมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับมัธยมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอาชีวศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภททั่วไป ระดับอุดมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับประถมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับมัธยมศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับอาชีวศึกษา
    รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ระดับอุดมศึกษา
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 27/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
  แจ้งกำหนดการยื่นบันทึกข้อความเพื่อเสนอคณะกรรมการเงินกู้ เดือน เมษายน
และพฤษภาคม 61
     
 

 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วันที่ 9 มี.ค. 61
      
 
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์