**เรียนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม บ้านหนองก้านเหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60** 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2559 และกำหนดการเดินทาง
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม
วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2560
  การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
และค่าใช้จ่ายในการออกตรวจหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดและ สอ.ครูลำพูน จำกัด
วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 60
      
 
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์