123 ติดกับสถานีเติมน้ำมัน ปตท. จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40002
   

043-009700 เบอร์ภายใน
ผู้จัดการ     44328   
รองผู้จัดการ  44329
ฝ่ายสินเชื่อ 44308, 44311, 44312, 44313   
ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ     44301
ฝ่ายนิติกร     44306
ฝ่ายการเงิน  44309, 44314               
ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน       44303
ฝ่ายบัญชี      44316                           
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   44305
ฝ่ายธุรการ    44302
ฝ่ายสวัสดิการ    44307                      
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     44304
เบอร์โทร(มือถือ)  083-142-2699, 089-622-4432, 094-295-3331

   
043-202422
   
ติดต่อฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

SCCKKU@FINCOOPKKU.COM